OBS! Du är inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang. Du kan enkelt skapa ett konto och teckna ett abonnemang;
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Interceptmetoden - Solen

De 14 stegen

Övningsuppgifter

Det finns en mängd övningsuppgifter för interceptmetodens olika steg och metoden för den som önskar öva;

Steg 1 - Förberedelser

Med rätt förberedelser underlättas arbetet och ökar chansen till en position med hög noggrannhet.

Steg 2 - Solhöjden

Ta solhöjden i form av en höjdobservation där du observerar höjden (vinkeln) mellan solen och horisonten med hjälp av sextanten. Höjden måste observeras med mycket stor noggrannhet och klockslaget då solhöjden observeras måste noteras på sekunden när.

Vi observerar solhöjden och noterar klockslaget för solhöjden. Med hjälp av dessa två uppgifter kan vi senare i nautikalalmanackan slå upp var solen hade sin projektionspunkt (punkten rakt under solen) exakt då solhöjden observerades. Vet vi var solens projektionspunkt är och vår vinkel till den vet vi också hur långt ifrån projektionspunkten vi är. I Interceptmetoden räknar vi i praktiken inte ut hur långt ifrån projektionspunkten vi är. Men vi använder ändå denna information i senare steg.

Steg 3 - Felen

Alla observationer med sextanten innehåller fel. Därför måste den observerade höjden rättas för dessa fel. Detta sker genom enkla beräkningar utifrån värden som slås upp i rättningstabeller. Höjden vi erhåller efter rättningarna benämns som Ht (Height True) och den vi senare kommer att beräkna intercepten utifrån.

Solhöjden måste observeras mycket exakt. Därför använder vi en sextant som är ett mycket exakt mätinstrument. Men vi måste också rätta observationen för felen för att få en korrekt höjd.

Steg 4 - Nautikalalmanackan

Nu behöver du veta var solens projektionspunkt är vid det ögonblick då du observerade solhöjden. Detta slår du enkelt upp i nautikalalmanackan utifrån aktuellt datum och tiden då solhöjden observerades avrundat till föregående hela timma. Vi behöver denna information för att kunna ta fram den beräknade höjden som vi ska ställa emot Ht då vi beräknar intercepten.

Nautikalalmanackan är en omfattande tabell. För att ändå hålla den i "hanterbar omfattning" redovisar den all information för varje hel timma istället för varje sekund som vi egentligen behöver. Därmed måste vi i nästa steg justera värdena vi får ur nautikalalmanackan till att vara de som gäller för just den sekund då solhöjden observerades.

Steg 5 - Increments

Nautikalalmanackan ger information för varje hel timma men du måste nu korrigera dem för exakt den sekunden då du observerade solhöjden. För detta används en tabell. Informationen från nautikalalmanackan adderas med de värden som erhålls ur tabellen.

Efter dessa justeringar har vi nu de exakta uppgifterna rörande solens projektionspunkt för tidpunkten då vi observerade solhöjden. Nu ändrar vi fokus och börjar i nästa steg arbeta fram vad den teoretiska solhöjden är för vår valda position. Detta för att kunna ställa den observerade solhöjden mot den teoretiska och därmed utföra Interceptmetoden med den information vi då har.

Steg 6 - LHA

Vi kan nu räkna ut den vinkel som benämns till LHA med hjälp av de korrigerade värdena från nautikalalmanackan samt det som benämns som din valda longitud. Vi behöver LHA för att kunna slå upp den beräknade höjden i Sight Reduction-tabellen.

För att kunna ta fram den beräknade solhöjden måste vi först ta fram det aktuella LHA. Detta är vinkeln mellan himlakroppens projektionspunkt och observatören.

Steg 7 - Sight Reduction

Ur Sight Reduction-tabellen slår vi upp den beräknade höjden (Hc) och bäringen till solen för den position som den valda longituden innebär. Därigenom kan vi strax ställa Hc och Ht emot varandra och beräkna intercepten.

Sight Reduction-tabellen är en rent matematisk tabell som utifrån LHA, Valda Latituden, Deklinationen och om vi befinner oss på samma halvklot som solens projektionspunkt redovisar den beräknade solhöjden och bäringen till solen.

Steg 8 - Correction

Sight Reduction tar inte hänsyn till den exakta deklinationen. Här justera vi den beräknade höjden utifrån värden i ännu en tabell. Den erhållna höjden benämns Hct.

Även Sight Reduction-tabellen är förenklad för att inte bli ännu mer omfattande än vad den redan är. I detta steg justerar vi beräknade solhöjd utifrån vår exakta Deklination för att få den sanna beräknade solhöjden.

Steg 9 - Intercept

Här ställer vi Hct emot Ht och erhåller Intercepten som är skillnaden mellan vårt teoretiska läge och vårt faktiska läge (utifrån sextant-höjden).

Nu har vi två solhöjder. Ht som är den vi mätte samt Hct som är den vi har beräknat. Ställer vi dessa emot varandra får vi det som benämns som intercept. Vi beräknar också här den sanna bäringen från vår Valda position till solen.

Steg 10 - LOP1

Plotta LOP1 (första ortlinjen).

Nu har vi vår valda position, azimuten (bäringen) och intercepten. Därmed kan vi på plottingbladet plotta LOP1. I och med att vi med hjälp av vår antagna position har valt en position har vi kraftigt begränsat var vi kan vara. Därmed kan vi plotta LOP1 som en rak linje och inom ett ytterst begränsat område. Vi behöver alltså inte rita stora cirklar runt hela jorden. Efter plottningen vet vi att vi befinner oss någonstans på denna linje.

Steg 11 - Vänta

Vänta en stund för att få en bra vinkel på krysspejlingen.

90° vinkel är idealiskt mellan två pejlingar men svårt att få exakt i praktiken. Men en så rätvinklig plottning som möjligt ger en säkrare positionsbestämning.

Steg 12 - Gör om steg 1-9

På precis samma vis som ovan.

Vi gör nu om hela proceduren för att till slut kunna plotta en LOP2 som kommer att skära LOP1 någonstans.

Steg 13 - LOP2

Plotta LOP2 (andra ortlinjen).

LOP2 plottas på exakt samma vis som LOP1. De två LOParna har en skärningspunkt. I denna punkt befinner vi oss om vi inte har någon förflyttning mellan det att de två solhöjderna observerades.

Steg 14 - Läs av positionen

Vid förflyttning mellan de två höjdobservationer måste LOP1 parallellförflyttas.

Har vi haft en förflyttning måste vi flytta LOP1 utifrån vår aktuella förflyttning. I den nya skärningspunkten mellan den flyttade LOP1 (benämns som LOP1A) och LOP2 har vi vår aktuella position då den andra solhöjden observerades.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.
Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat. Innehållet får användas (läsas, sparas och skrivas ut) för eget personligt bruk men inte kopieras eller distribueras för användning av annan person eller organisation utan skriftligt godkännande från KoyMa.
Sidan ändrades senast 2021-12-26 21:53 och är visad 569 gånger.